Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

yochimu
12:49
4559 dbcd
Reposted frommelodyjna melodyjna viazabka zabka

September 19 2017

yochimu
21:13
4844 79d5 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viawhoisjimmy whoisjimmy
yochimu
21:03
2538 5734
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viastoryofmylife storyofmylife

September 01 2017

yochimu
10:13
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?

January 16 2018

yochimu
12:49
4559 dbcd
Reposted frommelodyjna melodyjna viazabka zabka

September 19 2017

yochimu
21:13
4844 79d5 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viawhoisjimmy whoisjimmy
yochimu
21:03
2538 5734
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viastoryofmylife storyofmylife

January 16 2018

yochimu
12:49
4559 dbcd
Reposted frommelodyjna melodyjna viazabka zabka

September 19 2017

yochimu
21:13
4844 79d5 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viawhoisjimmy whoisjimmy

January 16 2018

yochimu
12:49
4559 dbcd
Reposted frommelodyjna melodyjna viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl